Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Сирий В.М., А.В.Сирий застосування Інформаційних технологій в аспекті адаптації соціально-трудових відносин та їх правового забезпечення до міжнародних стандартів

Перейти донизу

Сирий В.М.,  А.В.Сирий застосування Інформаційних технологій в аспекті адаптації соціально-трудових відносин та їх правового забезпечення до міжнародних стандартів Empty Сирий В.М., А.В.Сирий застосування Інформаційних технологій в аспекті адаптації соціально-трудових відносин та їх правового забезпечення до міжнародних стандартів

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 4:38 pm

В.М. Сирий, старший викладач кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна
А.В. Сирий, магістрант
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Україна
 
застосування Інформаційних технологій в аспекті адаптації соціально-трудових відносин та їх правового забезпечення до міжнародних стандартів
 
Глобалізація економіки супроводжується збільшенням інноваційної та гносеологічної місткості виробництва та, внаслідок, інтелектуалізацією праці й новими трендами у сфері соціально-трудових відносин. Серед останніх зазначають нові (віртуальні, комп’ютерні) комунікації суб’єктів соціально-трудових відносин, їх індивідуалізацію (пріоритетність інтересів особистості) та зменшення ролі колективно-договірного регулювання; тимчасовий характер домовленостей, короткостроковий характер зайнятості й втрату її гарантованості, вищий рівень мобільності та вимог до професійних компетенцій (зокрема цифрових). [1, с 197]. Сучасною тенденцією стає синтез інформаційного суспільства і мережних інформаційних технологій, що слід враховувати в аналізі й правовому забезпеченні новітніх соціально-трудових відносин.
З іншого боку, у зв’язку з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014 р., трудове право України опинилося перед необхідністю адаптації до міжнародних стандартів, визначених Міжнародною Організацією Праці (МОП), та директивами Ради Європи (РЄ) [2, с. 118]. Соціальна політика і трудові питання є складовими Acquis communautaire - правової концепції в системі правових норм Європейського Союзу (ЄС), що стала нормативним орієнтиром в контексті адаптації трудового законодавства України до міжнародних норм. Актуальні проблеми зазначеного процесу представлені в матеріалах науково-практичних конференцій [3, 4]. В цьому контексті проводиться робота над підготовкою проекту Трудового кодексу України [5].
Важливою складовою інтеграції норм трудового права в міжнародну систему є впровадження у цій сфері електронного документообігу. Дослідники вказують, на доцільність укладання трудового договору в письмовій та електронній формі й реалізації віддаленого комп’ютерного зв’язку між суб’єктами трудових відносин [6, с. 144]. В роботі [7, с.36] наголошується на необхідності їх інформаційної підтримки, створенні й фінансуванні на державно-приватних засадах єдиної інформаційної мережі з питань організації соціального партнерства та розвитку трудових відносин, поширенні інформації щодо позитивних прикладів застосування.
Впровадження правових інформаційних систем у сфері соціально трудових відносин полягає у побудові єдиного інтерактивного інформаційного середовища на базі даних і знань, довідкових, експертних та управлінських технологій із залученням глобальної комп’ютерної мережі, хмарних сервісів, соціальних мереж та мобільного зв’язку. Мережевий інструментарій слід поєднувати із локальними інформаційними ресурсами.
Структура такої ІТ-платформи повинна складатися з чотирьох рівнів: міжнародного, державного, регіонального та районного. Наднаціональні правові інформаційні системи надаватимуть доступ до вмісту конвенцій МОП, директив РЄ та практичного досвіду їх координації. Призначенням державного, регіонального та районного рівнів може бути формування відповідного нормативно-правового та методологічного простору для реалізації соціально-трудових відносин.
Пріоритетними функціями залучених у єдиному ІТ-середовищі правових інформаційних систем повинні бути: систематизація наявної законодавчої бази, що регулює відносини у сфері праці; підвищення ефективності взаємодії суб’єктів трудових відносин та потенціалу соціального партнерства; створення дієвого механізму контролю за дотриманням трудового законодавства та підвищення відповідальності за його порушення; узгодження реформування відносин у соціально-трудовій та суміжних (податковій, пенсійній) сферах; розвиток загальновизнаних форм виробничої демократії (участі працівників в управлінні виробництвом та розподілі його результатів); забезпечення прозорості господарсько-фінансової діяльності для всіх учасників колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці; впровадження соціального планування на всіх рівнях ієрархічної структури суспільства; накопичення практичного досвіду та стимулюванні реформ у соціально-трудовій сфері.
Правові інформаційні системи у тісному зв’язку з трудовим законодавством можуть створювати цілеспрямовані механізми управління і через це виконувати функцію регулятора трудових відносин. Вони мають містити підсистеми суб'єктів і об’єктів таких відносин, канали прямого і зворотного зв'язку, за допомогою яких здійснюються процеси збору, обробки, передачі та використання інформації.
До суб’єктів підсистем з регулятивною функцією належатимуть відповідні органи державної влади, управління, суду, прокуратури, громадські організації тощо. Об'єктом керування (керованою підсистемою) слугуватиме поведінка суб'єктів - підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян. Для кожної підсистеми мають бути розроблені свої алгоритми функціонування.
Реалізація зазначених інформаційних технологій дозволить здійснити суттєве просування до створення такої моделі соціально-трудових відносин, яка відповідає інтересам усіх соціальних груп і сприяє розбудові соціальної держави та громадянського суспільства.
 
Список використаних джерел:
1.    Кравчук О.І. Соціально-трудові відносини в умовах формування мережевої економіки: основні тренди. Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2014. № 2. С. 192-201.
2.    Мужикова Н.М., Пузирний В.Ф., Семиног Л.А. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: навч. посібник. Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Деснянська правда, 2007. 169 с.
3.    Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 23 лист. 2017 р.: у 2 ч. Полтава: Россава, 2017. Ч.2. 236 с.
4.    Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8 червня 2018 р. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 380 с.
5.    Проект Трудового кодексу України. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221# (дата звернення 31.10.2018).
6.    Бурчак А.Ю. Електронна форма трудового договору. Журнал східноєвропейського права, 2018. №52. С.144-148.
7.    Шедяков В.Є. Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні. Економіст, 2012. №8. С. 33-36.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Сирий В.М., А.В.Сирий ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АСПЕКТІ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
» Марченко А.A. , магістр ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
» Карнаухова Г.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
» Кравченко О.О. , аспірант ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДИКАТОРУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
» Рогоза В.М., аспірант кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики,ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГ

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі