Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Лавриненко Л.М., к.е. н. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Перейти донизу

Лавриненко Л.М., к.е. н. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ Empty Лавриненко Л.М., к.е. н. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 4:51 pm

Л.М.Лавриненко, кандидат економічних наук
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
 
Формування професійної компетентності фахівців управлінської сфери економіки
 
Сьогодні важливість формування професійної компетентності у майбутніх фахівців сфери управління визначається специфікою їхніх професійних обов’язків, інтенсивно зростаючими вимогами міжнародного ринкового середовища до професійної компетентності та формування у них професійних особистісних якостей та міцних знань. Специфіка психологічних проблем сучасного періоду визначається необхідністю освоєння нового соціально-економічного і професійного досвіду фахівця економічної сфери [1].
Діяльність фахівців економічної сфери тісно пов'язана з управлінською діяльністю. Усюди, де актуалізується необхідність в організації як виду творчої діяльності, неминуча поява такого феномена як управління.
Міжнародний досвід свідчить про потребу формування нових засад функціонування вищої школи, спрямованих на якісний рівень підготовки спеціалістів. Перед багатьма країнами, і Україною зокрема, постає проблема підвищення рівня освіти менеджерів, шляхом накопичення не тільки професійно спрямованих знань, вмінь і навичок, а й загальнокультурного рівня особистості. У зв’язку зі входженням України у глобальний економічний простір відбуваються постійні зміни, ускладнюються проблеми менеджменту, загострюється конкуренція, і для забезпечення інноваційного прориву в розвитку економіки України необхідний перехід на якісно новий рівень управління. Це зумовлює формування нового типу менеджерів, які мають системне, нестандартне та стратегічне мислення і здатні до застосування сучасної філософії управління. Управлінська діяльність – специфічний вид професійної діяльності.
Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації визначає необхідність підготовки менеджерів нового формату. Основними вимогами в цьому процесі є забезпечення умов для самореалізації творчого потенціалу особистості, зв’язок фундаментальних теоретичних знань із високопрофесійними практичними навичками й уміннями, спрямованими на інтелектуалізацію праці. Пріоритетні складові сучасного фахівця економічної сфери: професійна затребуваність; професійна придатність; професійна компетентність; професійна задоволеність і самооцінка; професійний успіх. Важливою складовою, яка впливає на потенціал менеджера, є його компетентність. Компетентність включає такі складові: загальні, комунікативні, організаційні, спеціальні. Від рівня професійної компетентності менеджерів залежить якість та своєчасність виконання поставлених завдань у сфері планування, організації пошуку й добору, розміщення, адаптації, оцінки, стимулювання, руху, розвитку персоналу.
У забезпеченні професіоналізму велика роль належить системі професійної освіти. Останнім часом серед молоді суттєво зріс інтерес до вищої, у тому числі до менеджмент-освіти. Запорукою якісної професійної підготовки менеджера-професіонала є оптимально організований навчальний процес у вищому навчальному закладі, постійне вдосконалення бізнес-освіти. Остання розвивається під впливом нових вимог роботодавців, держави, суспільства, адже нині менеджер має формувати ефективні міжособистісні відносини, творчо підходити до вирішення проблем, досягати поставлених цілей і результатів.
У сучасному менеджменті особливого значення набуває творчий підхід до справи. Менеджер завжди має бути особистістю, він повинен мати спеціальні знання і вміло використовувати їх у повсякденній роботі управління організацією. Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких особистих цінностей, як здатність управляти самим собою, уміння навчати і розвивати підлеглих, формувати ефективні команди, бачити перспективи та реалізовувати їх.
Отже, під професійно важливими якостями фахівця економічної сфери діяльності ми розумітимемо особові якості суб'єкта діяльності. Менеджер має вдосконалювати свої знання, розвивати практичні навички швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, мати підвищений інтерес до самоосвіти, високий рівень самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.
Велике значення для ефективної управлінської діяльності керівника відіграє уміння управляти власною поведінкою, формувати і розвивати необхідні ділові та особистісні якості. При чому, значну роль відіграє бажання майбутнього менеджера самовдосконалюватись. Постійні зміни, що відбуваються в інформаційному середовищі, роблять практично неможливою підготовку фахівця до професійної діяльності на весь період трудового життя, тому пошук нових нестандартних способів підвищення кваліфікації є необхідною складовою в процесі формування компетентного фахівця у галузі управління.
Українська економіка нині виробляє надзвичайно мало конкурентоздатної продукції, послуг та інформації, в якій найбільш привабливі з точки зору оплати праці сектори не потребують значної кількості висококваліфікованих спеціалістів, які володіють складними сучасними знаннями. Водночас, як свідчить світовий досвід, пріоритетними напрямами розвитку освіти в умовах переходу до інноваційної економіки мають стати: висока якість підготовки кадрів; впровадження освіти в процеси, що пов’язані з модернізацією економіки, в першу чергу через підготовку висококваліфікованих менеджерів-адміністраторів.
Отже, основними шляхами формування компетентного менеджера є: врахування економічних, державних, соціальних, особистісних потреб за умови, що названі процеси відбуваються на фоні глобалізації, інтернаціоналізації та інноваційності всіх сфер діяльності фахівців; система якісної вищої освіти; постійний саморозвиток і підвищення кваліфікації.
Такий підхід дозволяє: забезпечити формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі управління; виявити компоненти досліджуваної підготовки менеджерів, їх місце та значення в забезпеченні стратегічного розвитку економіки; розкрити діалектику їх взаємозв’язку.
Таким чином, вимоги соціально-економічної ситуації до рівня розвитку професійних і особових якостей фахівця економічної сфери достатньо високі і вимагають від вузів серйозної роботи по їх формуванню, що зробить позитивний вплив на становлення особи майбутнього менеджера і з'явиться вирішальним чинником на шляху до його успіху.
 
Список використаних джерел
1. Біліченко С.П. Шляхи реформування освітніх програм та впровадження інноваційної освіти в умовах перехідної економіки / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць «Соціальні інновації у сучасному суспільстві». – м. Сімферополь-Судак, 3-5 жовтня 2012 р. –112с. С.16-20.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Галустян Юлія Марсумівна , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах:соціологічний вимір
» Ляшенко А.Ю., аспірант В. І. Ляшенко, доктор економічних наук, професор Інститут економіки промисловості НАН України ПОЛІТИКА ПІДВИЩЕННЯ АБСОРБЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ В СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
» Ляшенко В. І., д.е.н., професор В. П. Антонюк, д.е.н., професор І. Ю. Підоричева, к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України ЩОДО ОЦІНКИ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ
» Рогоза М.Є., д.е.н., професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Сучасні виклики у підготовці фахівців та їх влив на формування освітнього процесу
» Близнюк В.В., к.е.н., с.н.с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» Виклики ринку праці до якості економічної освіти

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі