Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Рогоза М.Є., д.е.н., професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Сучасні виклики у підготовці фахівців та їх влив на формування освітнього процесу

Перейти донизу

Рогоза М.Є., д.е.н., професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Сучасні виклики у підготовці фахівців та їх влив на формування освітнього процесу Empty Рогоза М.Є., д.е.н., професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Сучасні виклики у підготовці фахівців та їх влив на формування освітнього процесу

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 4:49 pm

М.Є. Рогоза, д.е.н., професор
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 
Сучасні виклики у підготовці фахівців та їх влив на формування освітнього процесу
 
Для досягнення стратегічних цілей університету програма розвитку майже кожного університету враховує завдання, які логічно вписуються в профільність діяльності та напрями, що реалізовуються на рівні кафедр, і залишаються актуальними завданнями у науковій та освітній діяльності. Досягнення стратегічних цілей на рівні окремої кафедри можливо також за умови формування та розвитку підходів антикризового управління, що передбачає ідентифікацію та врахування ризиків в період формування ключових підходів, які будуються на орієнтації  політики спрямованої на розвиток наукової та освітньої напрямів діяльності для реалізації освітніх програм підготовки фахівців для міжнародного та вітчизняного ринку праці. Цей фактор завжди буде актуальним через впливи інтернаціоналізації та глобалізації, що носять характер значної кількісної динаміки, в першу чергу, але також і на базі подальшого розвитку партнерства із іноземними університетами та науковими центрами [1].
Реалізація завдань підготовки висококваліфікованих фахівців є необхідною умовою розвитку сучасної економіки технологій і знань, як один із напрямів розвитку економіки, що домінує, але потребує: модернізації структури та змісту освіти, вдосконалення її якості, дієвого використання інноваційних інформаційних технологій [2]. Вплив цих факторів ставить на перше місце системний підхід у реформуванні технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу з метою врахування вимог економіки та бізнесу до забезпечення якості освітніх послуг, що формуються і реалізуються кафедрами.
Сучасні виклики, які сформувало економічне середовище та глобалізаційні процеси такі як якість вищої освіти при підготовці фахівців, що впливає на працевлаштування  випускників, невідповідність, на погляд роботодавців, теоретичної та практичної підготовки випускників є на всіх спеціальностях, і вони однакові.
Одна із загальних компетентностей є комунікабельність фахівця може бути сформована з урахуванням фахової підготовки на умовах формування особистих якостей фахівця, що особливо підкреслюють роботодавці. Крім того, роботодавці підкреслюють, що фахівець із одного профілю, завищеного рівня самооцінки, відсутність критичного розуміння та оцінки самого себе, не готовність до визовів реального життя також формує деякі значні ризики не отримати роботу за фахом. Але роботодавцями також підкреслюється, що фахівець в «чистому» виді не завжди потрібен, так як функції у процесах діяльності  можуть мати та і мають характер значної дифузії та ширини обсягів. Тому, на думку роботодавців, потрібні комплексні фахівці, що можуть бути використані в умовах, що потребує внутрішнє та зовнішнє середовище діяльності економічного об’єкта. Системність підготовки фахівців будується на формування логіки, в основі якої лежать фундаментальна та фахова підготовка з використанням математики, математичного моделювання, інформаційних технологій і систем ( навіть основ програмування), економіки та управління. На це звернули увагу представники різних галузей економіки та бізнесу на круглому столу у Полтавському університеті економіки і торгівлі (14.11.2018 р.) «Сучасні підходи до забезпечення якості практичної підготовки випускників спеціальності 051 Економіка».
Тому дієвим механізмом вирішення зазначених проблем є побудова дієвого управління освітнім процесом для формування середовища діяльності [2] на умовах підвищення рівня міждисциплінарності та гнучкості освітніх та  дослідницьких програм, що вимагає зниження рівня міжфакультетских бар’єрів та концентрація ресурсів і зусиль на тих напрямах досліджень, розробок и підготовку кадрів, в яких особливо є необхідність та актуальність для інформаційної та інноваційної економіки держави [2]. Системність у підходах такої діяльності забезпечує формування політики університету та кафедр, яка, по-суті, готовить до сприйняття ризиків при освоєнні нових напрямів теоретичної та практичної підготовки фахівців, що відповідають вимогам ринку праці .
Тому, кафедрою економіки підприємства та економічної кібернетики запропоновано на ринку освітніх послуг нові, більш вдосконалені, освітні програми, які побудовані на міждисциплінарному підході та орієнтовані на практико-орієнтоване навчання.       Такими освітніми програмами є Економічна кібернетика та Інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика, а за спеціальністю Менеджмент (разом з кафедрою Менеджмент) - «Менеджмент інформаційних ресурсів».
Фахівець освітньої програми «Економічна кібернетика» на міждисциплінарному підході володіє технологією моделювання та аналізу бізнес-процесів, основами програмування та сучасними комп’ютерними технологіями для вирішення економічних та управлінських задач. Фахівець з освітньої програми інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика володіє знаннями і необхідними для ефективного вирішення бізнес-задач в умовах невизначеності та ризику на основі поєднання новітніх методів обробки великих масивів даних, інформаційних технологій, статистичних методів аналізу даних та методів економіко-математичного моделювання. Фахівець з освітньої програми менеджмент інформаційних ресурсів володіє компетенціями в економіці та управління інформаційними ресурсами, управління безпекою інформаційних ресурсів, проектування, створення та використання інформаційних систем в економіці, аналіз інформації та прогнозування розвитку економічних систем, управління та використання інформаційних ресурсів.
Література:
1.                  Рогоза М.Є. Системні підходи в реалізації інформаційних технологій розвитку університету/ Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу: Матеріали ХLІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 18-19 лютого 2016 року). - –Полтава: ПУЕТ, 2016. – С.25-32.
2.                      Рогоза М.Є. Особливості організації та системних підходів створення SMART-університету//“Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників”: матеріали ХХХIХ міжнарод. наук.-метод. конф.(Полтава, 23-24 січня 2014 р.):у 2 ч.- Полтава: ПУЕТ, 2014- Ч.1. - С.17-20.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Рогоза В.М., аспірант кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики,ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГ
» Рогоза М.Є. , д.е.н., професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЯК ФАКТОР ЇХ РОЗВИТКУВ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
» Перебийніс В.І., д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики А.С.Дзюбкін, аспірант ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” ТРАНСПОРТ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ
» Костишина Т.А., завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Абдуллаєв Зухраб іза Огли, аспірант ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі
» Яріш О.В., кандидат економічних наук, доцент, А.І. Бугаєвська ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі