Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Яремов Ю. К., магістр , І. О.Тарасович, магістр, Д. О. Якимчук, магістр Житомирський національний агроекологічний університет ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Перейти донизу

Яремов Ю. К., магістр , І. О.Тарасович, магістр, Д. О. Якимчук, магістр Житомирський національний агроекологічний університет ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Empty Яремов Ю. К., магістр , І. О.Тарасович, магістр, Д. О. Якимчук, магістр Житомирський національний агроекологічний університет ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 5:10 pm

Ю. К. Яремов, магістр
І. О.Тарасович, магістр
Д. О. Якимчук, магістр
Житомирський національний агроекологічний університет
 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Передумовою стійкого розвитку суб’єктів аграрного  підприємництва в умовах глобалізаційних викликів є забезпечення високого рівня економічної безпеки. Зазначена проблематика посилюється з наявністю ряду невирішених питань щодо виснаження ресурсного потенціалу, нестачі фінансової та інформаційної підтримки, браку висококваліфікованих кадрів. Створення належних умов підтримки економічної безпеки зумовлює необхідність розробки пропозицій щодо вирішення проблеми низького рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, що дозволить їм ефективно розвиватися у мінливому ринковому середовищі.
Економічна безпека проявляється як на рівні держави, так і на рівні регіону, галузі й окремого підприємства. Ієрархічна структура економічної безпеки представлена системою, що включає підсистеми, які мають комплементарний характер взаємозв’язку. Запорукою економічної безпеки держави є її формування на рівні кожного регіону та галузі. Економічна безпека суб’єктів підприємництва є базовим елементом захисту національної економіки та забезпечення високого рівня економічної безпеки країни в цілому.
Економічна безпека суб’єктів аграрного підприємництва характеризується стійкістю до внутрішніх та зовнішніх загроз, їх здатністю забезпечувати реалізацію власних економічних інтересів, ефективно функціонувати та розвиватися в умовах невизначеності та господарських ризиків. З огляду на специфіку функціонування аграрних підприємств та тісний взаємозв’язок і взаємозалежність між окремими сферами діяльності, їх функціонування в умовах економічної безпеки визначається такими її основними складовими, як фінансова, технічна, кадрова, екологічна та збутова. Складові мають комплементарний характер взаємозв’язку та постійно взаємодіють. Найбільш вагомою серед них є фінансова безпека, оскільки стійке функціонування та розвиток підприємства вимагає забезпечення належного фінансового становища.
Зазначені складові економічної безпеки утворюють єдину цілісну систему, що формується під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Внутрішні чинники, що формують сукупний ресурсний потенціал і визначають ефективність його використання, підприємство має змогу безпосередньо формувати та змінювати. Водночас на зміну зовнішніх чинників, (таких як природно-кліматичні умови; невизначеність зовнішнього середовища; надійність зв’язків з контрагентами; кон’юнктура ринку; державна підтримка суб’єктів аграрного підприємництва; господарське та податкове законодавство) підприємство може реагувати шляхом пристосування. Неспроможність суб’єктів господарювання впливати на зовнішні чинники обумовило доцільність акцентування авторської уваги на дії чинників внутрішнього характеру, що є основним резервом формування конкурентних переваг та підвищення адаптаційних можливостей суб’єктів підприємництва.
З позиції здатності забезпечити реалізацію власних економічних інтересів в довгостроковій перспективі варто стверджувати про необхідність оцінки економічної безпеки суб’єктів аграрного підприємництва. Зважаючи на вищевказане, комплексно-функціональна діагностика економічної безпеки зводиться до аналізу господарської діяльності та ефективності використання ресурсів на підприємстві за наявною звітністю підприємства. Система показників для ідентифікації економічної безпеки аграрного підприємництва кількісно має відображати рівень критичних загроз в аграрному секторі.
Нині суб’єкти аграрного підприємництва функціонують під дією значної кількості зовнішніх та внутрішніх загроз. Так, родючість ґрунтів має постійну тенденцію до зниження, негативно впливає не тільки на екологічну, але й на виробничу безпеку господарств. Недостатня кваліфікація, низький рівень оплати праці та, спричинена цим, значна плинність кадрів визначають незадовільний рівень кадрової безпеки виробників сільськогосподарської продукції. Зниження економічної безпеки у межах фінансової складової зумовлене дисбалансом дебіторської та кредиторської заборгованості, недостатнім зовнішнім та внутрішнім фінансуванням.
Ідентифікація резервів зміцнення економічної безпеки суб’єктів аграрного підприємництва та мінімізація загроз передбачає збір, обробку, систематизацію, узагальнення та упорядкування інформації про стан фінансово-господарської діяльності підприємства з подальшою ідентифікацією рівня безпеки за кожною складовою. Систематичний моніторинг внутрішніх загроз та потенційних можливостей підприємства дозволить визначити стратегічні орієнтири його діяльності, розробити відповідні заходи та розрахувати прогнозоване значення коефіцієнта економічної безпеки. Визначальним чинником формування високого рівня економічної безпеки є оцінка впливу запроваджених заходів з її підвищення та аналіз отриманих результатів.
Стратегічним напрямом формування високого рівня економічної безпеки суб’єктів агарного підприємництва є максимальне використання наявного потенціалу підприємства, активізація фінансової та господарської діяльності, оптимізація структури виробництва та аудит витрат підприємства, внесення змін в діяльність підприємств (зменшення обсягів виробництва, скорочення чисельності працівників, їх заробітної плати та оптимізації організаційної структури підприємства). Перспективним у контексті зміцнення економічної безпеки суб’єктів аграрного підприємництва є посилення інтеграційних процесів, що дозволить вирішити ряд проблем щодо їх розвитку та зміцнити рівень їх економічної безпеки.
Таким чином, формування економічної безпеки є актуальною та багатоаспектною проблемою. Її вирішення потребує виваженого науково обґрунтованого підходу, який дозволить не лише ефективно використати економічний, природний та трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств, а й створити умови для їх поступового відтворення.
 
Список використаних джерел
1. Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1(91). С. 98–103.
2. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення: монографія. Львів, 2008. 384 с.
3. Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку. Економіст. 2005. №2. С. 52–56.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Плотнікова М.Ф., к. е. н., доцент Житомирський національний агроекологічний університет УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
» Присяжнюк О.Ф., к.е.н., доцент Житомирський національний агроекологічний університет,ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРАРНИХ ПРОЕКТАХ
» Тищенко С.І., доцент Миколаївський національний аграрний університет, Ю.С.Смольянінов, магістр Миколаївський національний аграрний університет СИСТЕМНИЙ ТА СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРОЛАБОРАТОРІЙ
» Житник Т.П., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та економічної діяльності Білоцерківський національний аграрний університет, А.І. Павлушенко, магістрант Білоцерківський національний аграрний університет ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЛЮ
» Житник Т.П., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та економічної діяльності Білоцерківський національний аграрний університет В.М. Дудка, магістрант Білоцерківський національний аграрний університет НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО П

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі